D’on venen els usuaris al meu web?

La nova eina per a l’anàlisi del trànsit d’un web inclou funcionalitats que permeten conèixer el perfil i el comportament de les persones que hi entren per adaptar-ne el contingut

Categories:

Gemma Fontané

Conèixer l'adquisició dels usuaris és un element clau de Google Analytics 4
Conèixer l'adquisició dels usuaris és un element clau de Google Analytics 4 | MD

Com va anunciar Google a l’abril, de cara al 2023 l’Universal Analytics, l’eina per analitzar dades d’una web, desapareix de forma definitiva. A partir de llavors, l’única eina vàlida per a la recollida d’informació serà Google Analytics 4. La nova eina es divideix en diferents subapartats que permeten des de conèixer a visualitzar amb gràfiques què fan els usuaris a cada espai, des de quins canals arriben (la coneguda adquisició), quant de temps es queden a la pàgina o quantes entrades i seccions visiten, entre d’altres. També es poden configurar paràmetres relacionats amb la navegació per obtenir dades acurades i enfocar-les cap als nostres objectius.

Des d’on venen els usuaris?

Els informes d’adquisició de Google Analytics 4 ens permet saber com els usuaris han trobat la nostra pàgina web, és a dir, a través de quin canal hi han accedit. Ha estat mitjançant Facebook o a través de campanyes publicitàres a Google? O podem filar més prim i analitzar a través de quina de les campanyes que hem fet a Facebook hem aconseguit que ens visitin els nous usuaris. Aquesta sèrie de preguntes es poden respondre gràcies a l’informe d’adquisició de Google Analytics 4, ja sigui de nous usuaris o de recurrents (usuaris que han visitat més d’una vegada el lloc web).

GA4 ens ofereix diferents canals d’adquisició de trànsit d’usuaris, entre els més comuns trobem:

  • Organic Search: usuaris provinents de cercadors com Google de forma orgànica

  • Paid Search: usuaris que han arribat al web mitjançant una campanya de pagament

  • Organic Social: usuaris provinents de forma orgànica des de xarxes socials

  • Direct: usuaris que arriben directament a la pàgina web

  • Referral: usuaris que arriben a la pàgina a partir d’enllaços d’altres webs.

Analitzar en funció del canal d’adquisició

Els avantatges d’aquestes eines no és només visualitzar els resultats de forma genèrica, sinó analitzar en funció dels objectius empresarials i les mètriques d’interès (KPIs) definides prèviament. Així doncs, GA4 ens permet analitzar de forma més detallada els usuaris a partir del canal on han arribat el lloc web.

1. Adquisició del tràfic > agrupació de canals

Dins d’aquesta secció podem agrupar els usuaris per canal d’adquisició en funció de diferents paràmetres d’anàlisis, a la vegada que ho podem combinar amb altres mètriques: en funció de característiques de l’usuari, tipus de dispositiu…

Per exemple, en la següent gràfica podem comprovar que el dispositiu d’adquisició d’usuaris en funció del dispositiu, sempre és majoritari en mòbils.

Per tant, caldrà sempre tenir una visió de la web de mobile-first.

2. Afegir comparació

Una funcionalitat nova més visual que ofereix GA4 és la comparativa, que permet a l’usuari incloure fins a cinc condicions diferents d’anàlisis. Per exemple, en la següent gràfica comparem el total d’usuaris amb els de Madrid i els de Barcelona.

Una anàlisi que ens permet saber que l'adquisició d’usuaris de Barcelona és major que els de Madrid, en aquest cas a través de tots els canals digitals, a la vegada que ens permet identificar que els de la capital catalana representen un 30% del total.

En conclusió, el nou apartat sobre la font de captació d’usuaris de l’eina d’analítica de Google ens ofereix, a banda de les mateixes mètriques, un salt qualitatiu en l’anàlisi de trànsit dels usuaris, sigui en funció de comparativa, sigui per agrupació de mètriques.