Director general de BETWEEN Technology

Talent tecnològic i externalització

"Darrere de cadascuna de les tecnologies hi ha sempre professionals que hi estan dedicats permanentment"

Avui en dia ens trobem en un context d'alta necessitat d'especialització per ser competitius en el mercat. Un mercat dinàmic i canviant que requereix professionals i empreses que ens ajudin a fer que les nostres empreses perdurin en el temps. L'externalització de serveis és una bona solució en determinades ocasions. En general pot ser una alternativa en moments d'alt creixement en els quals es necessita suport per assolir aquest extra de càrrega que apareix. Es pot compaginar amb el creixement de l'equip propi. L'externalització et permet accelerar i accedir a coneixement i a talent de forma molt més àgil que amb l'equip intern. És molt adequada quan apareixen pics de feina als que cal fer front amb un temps i recursos limitats.

Les TIC, un camp molt ampli i punter

En el camp de les tecnologies de la informació, on clarament els avenços tecnològics són constants i és impossible estar a l'última en tots els fronts, l'externalització cobra especial rellevància a causa de l'àmplia diversitat de perfils professionals. Avui en dia trobem professionals TIC en diversos departaments a les empreses, des dels tradicionals departaments de tecnologia, informàtica, telecomunicacions, infraestructura o software als més moderns departaments d'analítica de dades o intel·ligència de negoci.

"En els casos en què la necessitat de talent no és permanent i que es requereixen diverses disciplines, es fa necessari i surt molt rendible recórrer a l'externalització"

Recórrer a empreses expertes en tecnologies concretes et permet poder tenir l'empresa actualitzada i, per tant, ser competitiva en el mercat. A més a més, t'ajuda a mantenir-la segura quan parlem per exemple de temes de ciberseguretat.

Modalitats d'externalització

Existeixen diferents formats d'externalització i cadascun té unes característiques pròpies.

En el cas de l'outsourcing de talent (staff augmentation), es tracta d'una modalitat en la qual s'aconsegueix incrementar l'equip durant un període acotat de temps i fer front a un volum de feina elevat. Pots accedir a tot el ventall de professionals del mercat i disposar-ne durant el temps del projecte amb l'avantatge que no has de fer la selecció dels perfils ni la formació d'aquests. El dia a dia i el seguiment del projecte van a càrrec del client i això fa que sigui un servei molt àgil i flexible a més a més de molt escalable.

Una altra modalitat de servei és el que es coneix com a serveis gestionats (managed services). En aquest cas, el que es fa és prestar un servei a través d'un equip de consultors especialitzats que són gestionats per l'empresa que presta els serveis segons un acord de nivell de serveis que es pacta amb el client. Se sol acordar un seguit d'entregues recurrents i es va fent seguiments mes a mes de l'evolució del servei. En aquest cas és clau tenir un service manager que faci d'enllaç amb el responsable del client.

"Darrere de cadascuna de les tecnologies hi ha sempre professionals que hi estan dedicats permanentment"

Com a tercera modalitat apareixen els projectes de claus on mà (turn-key projects). En aquest cas, els serveis són molt adequats quan hi ha un abast molt clar del projecte, i sobretot unes especificacions tècniques molt ben definides i que no es preveu que canviïn. Amb tot, la proposta de valor va encarada a acordar unes entregues i uns terminis de lliurament. Gran part de la feina, si no tota, ocorre portes endins del proveïdor. Se sol acordat un preu fix i uns variables vinculats a extres que puguin aparèixer.

En definitiva, en funció de la necessitat i la tipologia del cas es pot optar per una modalitat o una altra.

El talent, la base de tot

El talent tecnològic és un bé escàs. Darrere de cadascuna de les tecnologies hi ha sempre professionals que des del punt de vista de la creació, del seu desenvolupament i manteniment, o de la seva aplicació hi estan dedicats permanentment. És molt costós formar les persones i mantenir-les al dia de la tecnologia si no en treus un bon profit diàriament. És per això que, en els casos en què la necessitat no és permanent i que es requereixen diverses disciplines, es fa necessari i surt molt rendible recórrer a l'externalització. És una molt bona manera d'accedir al talent i al coneixement.