Director de l’Àrea de Sostenibilitat d'Eurecat

Cap a l’ús intel·ligent de l’aigua en l’agricultura?

"La digitalització està entrant amb força en el sector de l'aigua per donar impuls a la reutilització"

Els models de consum d’aigua basats en una economia lineal, és a dir, en captar, potabilitzar, distribuir, usar, depurar i abocar l’aigua al medi ambient, haurien de tenir els dies comptats en l’escenari actual de canvi climàtic i creixement de la població. En la gestió de l’aigua tenim tres grans reptes per abordar: la seguretat hídrica que implica garantir la qualitat i la disponibilitat d’aigua per a tothom; la resiliència hídrica davant el canvi climàtic; i la sostenibilitat hídrica que ha de permetre establir els mecanismes de governança que assegurin una gestió intel·ligent que perduri per a les generacions futures. Aquests reptes són transversals i afecten tant l’ús municipal de l’aigua com l’industrial i l’agrícola.

L’economia circular, que es contraposa a l’economia lineal abans esmentada, té com a objectiu allargar al màxim la vida dels recursos i, en el cas de l’aigua, ofereix l’oportunitat d’alinear el cicle antropogènic amb el cicle natural: minimitzant l’ús, centrant-se en l’eficiència, reciclant i reutilitzant l’aigua o bé retornant-la al sistema hidrològic de forma eficient. Per descomptat, no es poden deixar de banda aspectes intrínsecament relacionats amb el cicle de l’aigua, com ara l’energia i els residus, així com una òptima planificació i manteniment de les infraestructures.

"Els models de consum d’aigua basats en una economia lineal haurien de tenir els dies comptats en l’escenari actual de canvi climàtic"

La reutilització d’aigua té un potencial molt gran en agricultura. Constitueix una font de recursos hídrics alternatius que es basa a donar un tractament addicional, anomenat regeneració, a l’aigua que surt de les depuradores dels municipis o de determinades indústries, de forma que l’aigua obtinguda pot ser emprada per a reg, entre altres usos. I és que no ens cal aigua potable per regar. No hi ha dubte que evolucionarem cap a un model en el qual hi hagi “múltiples aigües” (superficial, subterrània, regenerada de diferents qualitats, de pluja, etc.) per a “múltiples usos”, entre ells el reg agrícola. Òbviament, la regeneració d’aigua comporta costos, energètics, de tractament i de monitoratge, però avui en dia l’aigua és massa valuosa per ser emprada només una vegada.

Cal evolucionar cap a una societat que faci un ús intel·ligent de l’aigua, per al que és essencial ser capaços de veure “el valor de l’aigua” i “el valor en l’aigua”. El primer aspecte està força ben assolit actualment, la sequera hi ajuda, però és més difícil entendre que l’aigua residual sovint és portadora d’energia i materials valuosos. I és que les aigües residuals contenen nutrients que són molt útils en el reg agrícola, evitant la contaminació del medi receptor i estalviant la incorporació de nous productes al conreu.

"El 27% de les  depuradores d’Espanya estan preparades tecnològicament per oferir tractaments terciaris que possibilitin la reutilització"

La reutilització d’aigua procedent d’aigües depurades té un potencial enorme de creixement, a Europa es tracten 40.000 milions de metres cúbics d’aigües residuals, però només se’n reutilitzen 964 milions, és a dir, menys del 2,5%. Aquest percentatge puja fins al 10% en el cas de Catalunya, un valor similar al del conjunt de l’Estat. Espanya és el país europeu que més volum d’aigua reutilitza i és el cinquè país del món en capacitat instal·lada de reutilització, el que indica que hi ha la possibilitat de regenerar encara més aigua amb les infraestructures ja existents. El 27% de les més de 2.000 depuradores d’Espanya ja estan preparades tecnològicament per oferir tractaments terciaris que possibilitin la reutilització.

Ja estem reutilitzant aigua en agricultura, però hi ha espai per anar a més. La digitalització que està entrant amb força en el sector de l’aigua donarà l’impuls definitiu. Eines que permetin reduir costos, anticipar riscos, la presa de decisions basades en mesures en temps real i l’optimització de la distribució d’aigua, entre d’altres, ja s’estan començant a aplicar. No tardarem a veure néixer els bessons digitals dels sistemes de regeneració i reutilització.

"No tardarem a veure néixer els bessons digitals dels sistemes de regeneració i reutilització"

Però com sempre en economia circular, cal reiterar que sigui aigua regenerada o potable la que es faci servir per a reg, en primer lloc, sempre cal prioritzar un ús eficient dels recursos hídrics. El simple fet de reutilitzar no implica circularitat, ja que el que es persegueix és un canvi de model que cerca l’ús intel·ligent de l’aigua.