Presidenta de la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya

El ‘corporate venturing’ com a eina d’innovació

"Gran part de l'èxit d'una estratègia d’innovació de 'corporate venturing' rau en la col·laboració i la cooperació"

Hi ha paraules que s'utilitzen molt, però signifiquen poc; i d'altres que tenen un gran pes específic. És el cas de la paraula innovació, que més enllà de la concatenació de caràcters, porta intrínsecament unes connotacions que han tingut un impacte transcendental en l'evolució de la humanitat. La innovació és, i ha sigut al llarg de la història, la base de la competitivitat i del creixement de les empreses. Les empreses han innovat en producte, en serveis, en processos, en models de negoci, etc. per tal d'ajustar-se a la demanda, per mantenir l'avantatge competitiu, per optimitzar els costos i per millorar l'eficiència en els processos de producció i operacions, així com per generar noves oportunitats de creixement.

Però la gran evolució i revolució tecnològica que estem vivint, incideix de forma molt rellevant en la innovació. L'explosió i el ràpid desenvolupament de noves tecnologies fa que moltes empreses es preguntin com poden innovar utilitzant les noves tecnologies sorgides, o bé com poden aplicar les noves tecnologies per ser més innovadores. També molt sovint es pregunten senzillament com poden innovar tenint en compte la realitat actual, i especialment quins mecanismes d'innovació existeixen i on poden trobar la innovació. I és en aquest sentit on els instruments de corporate venturing esdevenen les eines més eficients i eficaces per a la innovació empresarial. Les eines de corporate venturing més comunes, però que cal que cada empresa adapti segons les seves necessitats, passen per programes d'intraemprenedoria, incubadores i acceleradores corporatives, fons de capital risc corporatius, adquisició d'empreses i programes d'innovació oberta. Cadascun d'aquests instruments proporciona a l'empresa l'oportunitat de generació o d'accés a la innovació.

"Gran part de l'èxit d'una estratègia d’innovació de 'corporate venturing' rau en la col·laboració i la cooperació"

Si bé el corporate venturing és una estratègia empresarial que tradicionalment ha estat adoptada per grans empreses, en els darrers anys, cada vegada més petites i mitjanes empreses també n’estan desenvolupant programes. Un estudi realitzat el 2019 per l'Associación Española de Empresas de Capital, Crecimiento e Inversión (ASCRI) i la consultora KPMG a Espanya, indica que el 28% de les pimes enquestades estaven utilitzant estratègies de corporate venturing, enfront del 75% de les grans empreses participants en l’informe. Aquestes dades ens porten a reflexionar sobre els motius que dificulten la implementació d'eines de corporate venturing a les pimes per tal de fer front a les seves necessitats d'innovació. En aquest sentit, les dificultats principals que tenen són: la limitació de recursos, tant humans com econòmics; sovint també un desconeixement de què són les eines de corporate venturing, de com aplicar-les i del valor que poden generar a l'empresa; la resistència al canvi, que té un impacte limitant també en alguns casos a l'hora de plantejar la implementació d'aquesta estratègia; la falta de claredat en el posicionament i objectius a futur; i la falta d'accés a xarxes i ecosistemes d'innovació.

Cal afegir que gran part de l'èxit d'una estratègia de corporate venturing rau en dos elements primordials i transversals en tots els mecanismes que són: la col·laboració i la cooperació. L’esperit col·laboratiu ha d’estar en l'ADN de l'empresa, i ha de ser entès i compartit per totes i cadascuna de les persones que hi treballen.

"La col·laboració amb altres empreses, permet afrontar el desenvolupament i validació de solucions necessàries de manera menys costosa"

I perquè i amb qui col·laborar? La col·laboració amb altres empreses, permet afrontar el desenvolupament i validació de solucions necessàries de manera menys costosa. Algunes actuacions de corporate venturing articulades de forma conjunta entre empreses de diferents sectors, però amb necessitats comunes, o bé entre empreses del mateix sector que atenen diferents esglaons de la cadena de valor, suposa una reducció en el cost de les proves de concepte, incrementa les capacitats de scouting, millora el resultat de la ràtio cost-benefici i optimitza la velocitat i el risc. No cal dir que la col·laboració i alineació de les diferents àrees de l'empresa és també indispensable. Per altra banda, pel que fa amb qui innovar, trobem un ampli ventall d'entitats vinculades al coneixement, la tecnologia i la innovació, juntament amb els que, l'empresa, treballant de forma alineada amb ells, podrà assolir de forma més eficient i eficaç els seus objectius d'innovació.

Si els agrupem per les seves capacitats i expertesa, trobem les incubadores i acceleradores, les universitats, els centres tecnològics, les cambres de comerç, els inversors (venture capital, business angels, private equity...), els Parcs Científics i Tecnològics, i tots aquells ecosistemes d'innovació que, de forma estructurada i amb un procés clar, seran partners de valor per l'empresa per acompanyar-la en la seva estratègia d'innovació.

Etiquetes