Director acadèmic del Blockchain Institute & Technology

És viable i segur el vot electrònic?

"La blockchain pot fomentar la participació, eliminar el vot per correu de residents absents i prescindir de paperetes"

Passades ja les elecions de Madrid i abans les celebrades el 14 de febrer a Catalunya juntament amb una situació de pandèmia, no són pocs els que es pregunten per què encara no s'ha instaurat el vot electrònic que permeti exercir aquest dret fonamental a distància i sense anar presencialment a un col·legi electoral o a través del vuitcentista vot per correu. Així, en una societat en la qual el digital s'ha imposat totalment, per què els processos de votació no s'aprofiten del correcte ús de la tecnologia? És potser per seguretat?

La integritat d'unes eleccions depèn dels sistemes informàtics que les suporten, sense que les tecnologies actuals
permetin garantir l'absència d'incidents o atacs que puguin arribar a posar en risc el procés electoral. És per això que ja s'ha començat a utilitzar la tecnologia blockchain en la implementació d'aquests sistemes de votació. La seva total traçabilitat i inmutabilitat fa que sigui summament atractiu el seu ús en aquests processos. No obstant això, també és necessari assenyalar que, sigui com sigui la tecnologia que s'utilitzi per a l'emissió del vot electrònic, és necessari que la mateixa vagi de la mà de la vàlida identificació del votant. Ara com ara, l'única manera d'aconseguir-ho és utilitzar un certificat electrònic expedit per un prestador de serveis electrònics de confiança, conforme amb el que es disposa en el Reglament (UE) Núm. 910/2014, de 23 de juliol (denominat Reglament eIDAS) i en la Llei 6/2020, d'11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança. El certificat electrònic conté la informació necessària per a identificar al seu titular i que aquest pugui signar electrònicament.

"El vot electrònic basat en 'blockchain' pot solucionar dificultats de transparència i fiabilitat i ofereix un escrutini eficient, ràpid i exempte d'errors"

Per ser justos, cal dir que el nostre actual procediment electoral és altament fiable i ràpid, ja que permet que en aproximadament dues o tres hores es pugui saber el resultat final (amb caràcter provisional), ja que l'escrutini
definitiu dels vots es duu a terme uns dies després per les respectives Juntes Electorals. El vot electrònic basat en blockchain no sols pot solucionar dificultats de transparència i fiabilitat, la qual cosa ens garanteix que aquest només s'emet una vegada, sinó que també ofereix un escrutini eficient, ràpid i exempte d'errors. Així mateix, la tecnologia permet que el procés sigui auditable en temps real. El rastre que deixa la cadena de blocs permet saber que cada vot correspon a un ciutadà i que no hi ha manera d'introduir vots ficticis.

L'ús d'aquesta tecnologia pot comptar amb altres beneficis, com fomentar la participació, eliminar el vot per correu de residents absents i, fins i tot, prescindir del cost d'impressió de les paperetes electorals. Un altre punt a favor és la capacitat de respectar el secret de vot, ja que la informació que es publicaria seria pseudoanònima. És un procés transparent i públic, però no se sap qui és l'amo de tal direcció o de tal hash. La identificació del votant està protegida per tècniques criptogràfiques, i això significa que ningú, excepte el ciutadà, sabrà què ha votat o des d'on ho ha fet.

"La tecnologia pot fomentar la participació, eliminar el vot per correu de residents absents i prescindir del cost d'impressió de les paperetes electorals"

Tots aquests aspectes ajuden a elevar la seguretat del procés molt per sobre dels estàndards actuals. No obstant això, cal esmentar també la importància de realitzar una labor prèvia de formació i conscienciació perquè el sistema (qualsevol sistema electrònic) sigui assimilat per la població.