El sector del New Space preveu multiplicar la facturació per quatre a Catalunya en 5 anys

L’ecosistema té un impacte tecnològic transformador en indústries com les telecomunicacions, l’audiovisual, l’agricultura, les ciutats intel·ligents i la seguretat-emergències

Categories:

Redacció

| SpaceX (Pexels)

L’ecosistema New Space a Catalunya preveu multiplicar per quatre la seva facturació i ocupació d’aquí al 2025. Així es desprèn de l’estudi Ecosistema del sector New Space a Catalunya. Radiografia i variables socioeconòmiques, elaborat pel Gabinet d’Estudis Econòmics de la Cambra de Comerç de Barcelona, i que ha comptat amb la participació de 93 entitats que formen part del sector. D’aquestes, 89 tenen seu operativa al territori.

La cadena de valor del sector espacial a Catalunya té una representació en línia amb el sector a escala global: un segment upstream amb més proveïdors de subsistemes que integradors; un segment midstream petit en la part de llançament, i un segment downstream ben representat amb moltes empreses dedicades al processament de dades, la recerca i la consultoria. Així mateix, destaca la poca presència d’integradors i promotors de missions en comparació amb altres països capdavanters.

El sector de l’espai és molt transversal i treballa directament amb una elevada varietat d’actors i sectors econòmics, entre els quals destaquen la indústria, l’administració pública, la seguretat i emergències, la protecció civil i el medi ambient. Aquests resultats posen de manifest l’elevada diversitat d’aplicacions pràctiques del New Space.

Segons les entitats enquestades, els sectors que tenen un major potencial transformador gràcies a l’ús de tecnologies relacionades són les telecomunicacions i l’audiovisual, seguit de l’agricultura, les ciutats intel·ligents, i la seguretat-emergències. Les àrees que estan més vinculades amb les tecnologies del New Space que poden ajudar a transformar aquests sectors són l’Observació de la Terra i l’IoT, àmbits que s’estan impulsant des de l’Estratègia NewSpace de Catalunya.

Així mateix, l’enquesta identifica que els principals factors que poden limitar el creixement del New Space són: el desconeixement de les oportunitats i beneficis a mitjà termini (assenyalat pel 17% dels enquestats), l’elevada inversió econòmica necessària (14%), la poca col·laboració publicoprivada (14%), i la dificultat per accedir al finançament (13%).

Ocupació i facturació 2020 i perspectives 2025

El conjunt d’entitats del sector Espai recollit en l’enquesta ocupava un total de 7.571 treballadors l’any 2020. D’aquests, 379 (un 5% del conjunt del sector) realitzen tasques estrictament vinculades al NewSpace. La previsió, segons les mateixes entitats enquestades, és que l’ocupació vinculada a l’entorn augmenti fins als 1.755 treballadors l’any 2025 (un +369%).

El sector Espai és un sector generador d’ocupació d’elevat valor afegit i intensiu en coneixement, com demostra que el 75% dels ocupats tinguin un títol universitari, percentatge molt superior al 48% del conjunt de l’economia catalana.

La presència de la dona en l’àmbit d’Espai és un dels reptes pendents del sector, atès que les entitats enquestades afirmen que només el 27% de la seva plantilla són dones.

La facturació total del sector espacial, segons les respostes obtingudes, és de 807 M€ el 2020, i ha crescut un 5,4% respecte al 2019, malgrat la pandèmia. D’aquesta xifra, la facturació provinent exclusivament del New Space és de 143 M€ el 2020 (un 17,8% del conjunt del sector Espai), amb un augment del 78% respecte al 2018. Les perspectives del sector són molt positives, atès que les empreses enquestades preveuen que la facturació vinculada al New Space creixi de 143 M€ el 2020 a 539 M€ el 2025, fet que suposa un increment del 276% (sense tenir en compte els ingressos de les noves entitats que es puguin crear els propers anys).

La productivitat del sector Espai es molt elevada amb una facturació mitjana per treballador de 105.499€ l’any 2020, xifra força superior, per exemple, als 85.927 € de mitjana en el sector d’activitats professionals, científiques i tècniques a Catalunya.

Inversió en R+D+I i patents

La inversió en R+D+I de la mostra del sector Espai s’ha situat en els 36 M€ l’any 2020. Les entitats dedicades principalment al New Space són més intensives en R+D+I (realitzen el 44% de la inversió total en R+D+I del sector Espai, tot i ser poc més d’una quarta part de la facturació).

El mateix succeeix amb les patents. El sector New Space concentra 30 de les 35 patents que ha registrat el sector Espai en els últims 3 anys. Les start-ups són les que han generat un nombre més gran de patents (21), molt lluny de les empreses (7) i dels centres tecnològics o de recerca (6). Això demostra l’elevada capacitat del sector de transformar idees i recerca en resultats tangibles, fenomen que pot contribuir a potenciar els spillovers del New Space sobre el conjunt del teixit productiu català els propers anys.

Etiquetes