Sòcia a Young IT Girls i estudiant predoctoral al BSC

L’efecte tisora

"La igualtat en la ciència és un repte a llarg termini que requereix accions transformadores i transversals"

Si sentiu a parlar de l'efecte tisora per primer cop, podeu pensar que es tracta d'algun fenomen físic o potser una nova tendència en perruqueria. Avui, però, vull parlar de l'anomenat efecte tisora que afecta la presència de la dona a la ciència.

Actualment veiem que al voltant d'un 60% de nous estudiants en carreres científiques són dones. Però si ens fixem en els professors d'aquestes mateixes carreres, veiem que el percentatge cau en picat. Aquest fet és un exemple del que s'anomena efecte tisora en la carrera científica. Si representem gràficament el percentatge d'homes i dones al llarg de la trajectòria professional científica des de les primeres etapes com a estudiant fins a les posicions més elevades com a líders de centres de recerca, veiem que en els inicis el percentatge de dones és lleugerament superior. És just després de completar el doctorat que aquest decau per sota dels d'homes i continua baixant fins als càrrecs amb més poder on gairebé no trobem representació femenina. Aquest gràfic resulta en dues línies que es creuen creant el dibuix d'unes tisores.

Representació la distribució de dones i homes en les diferents categories de la carrera científica
al CSIC amb dades recollides el 31 de desembre de 2019.
Elaborat per la Comissió de Dones i Ciència del CSIC (CMyC)

Si ens fixem en les últimes dades a Catalunya, veiem que de 42 centres de recerca només dos estan dirigits per dones. Una raó que podria justificar aquestes dades seria que en el passat hi havia determinades barreres socials que impedien a les dones l'accés a carreres superiors científiques. Per tant, seria raonable veure poques dones al capdavant dels grups de recerca. Segons el meu parer, aquesta excusa ja no és vàlida, ja fa molts anys que veiem que les estudiants són majoria en carreres científiques… I doncs, què és el que fa que moltes decideixin abandonar la carrera científica en acabar el doctorat o no progressar cap a posicions més elevades?

És una problemàtica complexa, però parlant amb les meves companyes, veig diverses raons clau. Una part d'aquestes dones, en fer el doctorat, veu que seguir en el món de la ciència no és del tot compatible amb altres aspiracions en la vida com la de formar una família, ja que la ciència d'alt nivell és una activitat molt exigent i tot just l'etapa de major dedicació a la carrera és aquella que coincideix amb la maternitat. Altres s'enfronten a dificultats a l'hora de trobar posicions postdoctorals on s'han d'enfrontar a biaixos masculins en els panells de decisió. Per altra banda, estudis revelen que existeix un aspecte sociocultural que fa que les dones tendeixin més a subestimar la seva feina, fet que em porta a pensar que potser aquest podria ser el motiu pel qual no es decideixen a fer el pas a sol·licitar posicions que impliquen més lideratge.

"La igualtat en la ciència és un repte a llarg termini que requereix accions transformadores i transversals, i la implicació de tots els actors que formen part del sistema de la recerca"

Aconseguir tancar aquestes tisores i trobar percentatges similars (masculins i femenins) a tots els nivells de la ciència és un repte a llarg termini que requereix accions transformadores i transversals, i la implicació de tots els actors que formen part del sistema de la recerca. Tot i que en els últims anys ja s'han fet molts passos per millorar aquesta
situació (com concedir pròrrogues a determinats projectes per baixes maternals), s'ha de continuar treballant en aquesta línia. No ens podem permetre perdre el 50% del talent.

Etiquetes